Algemene Voorwaarden

 1. Definities

Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Product: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten aangaande de artikelen of de diensten aangeboden door Leybaert BVBA;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Dag: kalenderdag.

 1. Identiteit van de ondernemer

Leybaert BVBA

Ledestraat 3

9180 Moerbeke-Waas

België

Telefoonnummer: +32 9 346 86 39

E-mail: info@bvbaleybaert.be

BTW nummer: BE0475.087.885

 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant via de webshop. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het volledige aanbod en diensten van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Leybaert BVBA en de klant, met uitsluiting van alle andere mogelijke voorwaarden. Bijkomende voorwaarden of afwijking van de Algemene Voorwaarden kunnen tot stand komen mits voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Leybaert BVBA en de klant.

 1. Aanbod

Leybaert BVBA beschrijft in de online catalogus de producten en hun eigenschappen. Foto’s bij de producten zijn louter ter illustratie van de producten en zijn niet bindend. De maat, kleur en andere eigenschappen kunnen bij levering afwijken van de foto’s.

Leybaert BVBA doet al het mogelijke om correcte informatie in de webshop weer te geven. Onvolledige, foutieve of gedateerde informatie in de webshop is niet bindend voor Leybaert BVBA.

 1. Overeenkomst

De overeenkomst komt definitief tot stand bij betaling van de bestelling. De overeenkomst op afstand komt tot stand onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Leybaert BVBA is niet aansprakelijk wanneer een product niet beschikbaar is. 

 1. Prijzen

De prijzen zijn uitgedrukt in euro (EUR) inclusief BTW. Extra kosten zoals verzendingskosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

 1. Levering en uitvoering

De klant geeft in de bestelprocedure aan of de producten geleverd of afgehaald worden.

Leybaert BVBA verbindt zich ertoe de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Vertraging binnen de termijn van 30 dagen na de overeenkomst geeft geen recht op een ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Levering gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

Afhaling gebeurt op het adres Ledestraat 3, 9180 Moerbeke-Waas op het tijdstip dat overeengekomen werd tussen Leybaert BVBA en de klant. Afhaling kan op week- en zaterdagen tussen 8u00 en 17u00, tenzij anders overeengekomen tussen Leybaert BVBA en de klant.

Bij afhaling is Leybaert BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen veroorzaakt door transport.

 1. Betaling

De klant selecteert de gewenste betaalmethode voor de betaling van producten. Enkel deze betaalmethodes kunnen gebruikt worden. Bestellingen worden pas bevestigd en verwerkt na ontvangst van betaling.

 1. Herroepingsrecht

Het Wetboek van economisch recht (Artikel VI 47 WER) voorziet dat de klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Bloemen, planten en andere soortgelijke producten vallen evenmin onder het verzakingsrecht omwille van de aard van deze producten (beperkte houdbaarheidsduur). Het verzakingsrecht voorzien in artikel VI.47 Wetboek van economisch recht (WER) is om deze redenen evenmin van toepassing ingevolge artikel VI.53,4° WER.

 1. Klachten

Elke zichtbare beschadiging of uiterlijke tekortkoming van een product of afwijking van de conformiteit met de bestelling dient door de klant op straffe van verval binnen de 24 uur na ontvangst van de bestelling schriftelijk gemeld worden aan Leybaert BVBA. De klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord door Leybaert BVBA.

Onverminderd de wetgeving worden klachten in verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en verder in de volgende gevallen:

a) indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen plantmethodes, sproeimethodes, etc. die niet met toestemming van de verkoper zijn verricht;

b) indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij Leybaert BVBA heeft gekocht;

c) indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

d) indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

e) indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door Leybaert BVBA werd uitgevoerd.

11. Wijziging voorwaarden

Leybaert BVBA kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Algemene Voorwaarden.

 1. Geschillen

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent, of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, bevoegd. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is zal het Belgisch recht van toepassing zijn.